RODO

Przetwarzanie danych osobowych w naszej firmie

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE HEGA S.C.
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), – tzw. RODO, pragniemy Państwa poinformować o zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych w naszej firmie, oraz przysługujących Państwu prawach w tym zakresie.

Administrator danych osobowych


Administratorem Państwa danych osobowych jest firma HEGA S.C. ARKADIUSZ I PIOTR GAWŁOWSCY o następujących danych kontaktowych:

 • adres: HEGA S.C. Arkadiusz i Piotr Gawłowscy 91-491 Łódź ul. Łucji 21a
  (korespondencja): 95-100 Zgierz ul. Ciosnowska 74b
 • e-mial: biuro@hega.pl
 • telefon: 42 717 53 57

Cel i podstawa przetwarzania


Państwa dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane tylko i wyłączenie na zasadach określonych w Art. 6 unijnego Rozporządzenia RODO i w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą oraz spełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawa – w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, w celu realizacji umów, w celu ochrony i dochodzenia przysługujących nam roszczeń oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów lub na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie.

Odbiorcy danych osobowych


Odbiorcą danych osobowych będą lub mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów, a w szczególności:

 • pracownicy naszej Firmy na podstawie upoważnień do przetwarzania danych celem realizacji obowiązków służbowych,
 • podmioty zewnętrzne: współpracownicy, kontrahenci, biuro księgowe, podmioty trzecie (podmioty przetwarzające) uprawnieni do przetwarzania danych w imieniu naszej Firmy, w celu realizacji zleconych im usług lub w ramach współpracy – niezbędnych dla działalności naszej Firmy.
 • uprawnione organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, które mogą otrzymywać dane w celu wypełniania ciążących na nich obowiązków prawnych, a którym spółka firma HEGA S.C. jest zobowiązana udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej


Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (podmioty mający siedzibę poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Okres przechowywania danych osobowych – kryteria jego ustalania


Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.

Pomimo zakończenia realizacji celu przetwarzania, dane mogą być dalej przechowywane jeżeli istnieje obowiązek ich archiwizacji z mocy prawa, lecz nie dłużej niż przez wymagany prawem okres.

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, to ich dalsze przechowywanie zakończy się  od czasu pisemnego cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jednakże w pewnych sytuacjach prawo do cofnięcia zgody nie działa wstecz – np. nie dotyczy to wizerunku już upublicznionego przed wycofywaniem zgody.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie


Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu (automatyczne przetwarzanie danych do analiz, ocen lub prognoz dla określenia np. cech, zainteresowań, zachowania, właściwości, sytuacji osoby). Tzn. żadne decyzje dotyczącej osób nie będą oparte o informacje pozyskane i wygenerowane  w sposób automatyczny.

Prawa osoby, której dane dotyczą


Przysługują Państwu następujące prawa w zakresie udostępnionych swoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do przetwarzanych danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia  danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach zadań realizowanych w interesie publicznym,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wymogi podania danych i ewentualne konsekwencje ich niepodania


W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Państwo danych osobowych jest wymogiem koniecznym, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.